Giriş Yap
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Roman Hazır Giyim ve Ticaret Sanayi Tic. A.Ş, (“Şirketimiz”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Şirketimiz müşterilerine/kullanıcılarına, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. Şirketimiz ile paylaştığınız Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye www.roman.com/site adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından (Politika) erişebilirsiniz.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında; hukuka ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacına ve yine aşağıda yer alan işlenme amaçlarına uygun olarak paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler Şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimiz sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi; şirketimizin İş Ortakları ve/veya tedarikçileri ile operasyonlar gerçekleştirilmesi; kişisel veri sahiplerinin Şirketimiz nezdinde oluşturulan kayıtlarına sonraki alışverişlerinde ulaşılması, bu veriler ile isim/soyisim benzerliği vb. sebeplerle karışlığa mahal vermeden otomatik yolla fatura tanzim edilmesi; şirketimiz nezdinde oluşturulan kayıtlar vasıtasıyla müşterilerin satışa konu ürün ve hizmetlere ilişkin genel veya kişiye özel kampanyalardan yararlanmalarının sağlanması; sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili kampanyaların, Şirketimiz nezdinde yeni mağazaların açılmasına yönelik bilgilendirmelerin, indirim dönemi ve indirim oranlarının müşterilere posta, e-posta, SMS ve telefon yoluyla iletilmesi; sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi ve ulaştırılması; müşterilerin Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden faydalanma sürekliliği ve devamlılığı da göz önünde bulundurularak müşteriye özel kart, katalog ve kampanyaların müşteriye önerilmesi ve ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapılması; sunulan ürün ve hizmetlerin satın alma ve satış sonrası süreçlerinde ve yeni alışverişlerde; satın alınan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaç ve kullanımlarına uygun biçimde tadil edilmesi, satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin şikâyet ya da inceleme taleplerinin karşılanması ve bu konuda müşterilere bilgi verilmesi; birebir veya entegre pazarlama faaliyetinin, satış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonlarının yürütülmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması; şirketimizin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temin edilmesi; şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari ve hukuki işlemler ile Şirketimize ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetimini sağlamaya yönelik faaliyetler ve mali işler süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi; şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından, Şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktivitelerinin ve finans operasyonları ile ürün/proje/imalat/yatırım kalite süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi; müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası sürecini de kapsayacak şekilde müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası; bu doğrultuda müşterilere posta, e-posta ve telefon ile ulaşılması; şirketimize talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet takip ve yönetiminin sağlanması; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında Kişisel Verileri işler.

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri aktarma şartları kapsamında Şirketimiz ticari faaliyetlerini gerçekleştirirken muhtelif projeler yürütmek ve hizmet almak gibi amaçlarla kurulan iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek; mevzuat, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürütülen faaliyetleri gerçekleştirmek; ticari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetimi ve denetimini sağlamak; müşterilerin satış ve satış sonrası, talepleri doğrultusunda ihtiyaç ve kullanımlarına uygun biçimde ürünlerin tadil edilmesi; müşterilere posta, e-posta ve telefon yoluyla kampanyaların bildirilmesi, katalogların ve müşteriye özel kartların basımı ve ulaştırılması amaçlarıyla Şirket İş Ortaklarına, Şirket Paydaşlarına, Şirket Yetkililerine ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlara Kişisel Verileri aktarabilir. Ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca hukuki yetkileri dâhilinde talep edilmesi ve ilgili özel hukuk kişilerince mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkileri dâhilinde talep edilmesi durumlarında; Şirketimiz hukuken yetkili kılınan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hukuken yetkili kılınan Özel Hukuk Kişileri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişilere/kuruluşlara Kişisel Verileri aktarabilir.

 

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen istisnalardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun, Kanunun amacını düzenleyen 1. maddesi ile Kanunun kapsamını düzenleyen 2. maddesine uygunluğunun denetimi, yine Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddeleri ile Politikada yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, mobil uygulama ve/veya Şirketimizin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortam gibi muhtelif yollarla toplanır ve Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Hakları

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak sizlere haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanunun 11. maddesi uyarınca Kişisel Verileri alınan kişilere; Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11.  maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu bildirir.